Anasayfa Kayıt Ol Üye Girişi info@imsmarket.com SEPETİM ims market ims market

Üye Girişi

Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR

MADDE-1

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), bir taraftan “Abdurrahman Gazi Mah. Alparslan Cad. Selma Sok. No.14 D.3, Samandıra/Sancaktepe, İstanbul” adresinde mukim İMS İNŞAAT TURİZM ULUSLARARASI PAZARLAMA HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca "İMSMARKET" olarak anılacaktır) ile diğer taraftan www.imsmarket.com uzantılı İnternet sitesine üye olmaya elektronik olarak onay veren ÜYE arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TANIMLAR

MADDE-2

İnternet Sitesi               : www.imsmarket.com uzantılı alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi

Kullanıcı                      : İnternet Sitesine çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi

Üye                              : www.imsmarket.com uzantılı İnternet Sitesine üye olan ve İnternet sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler

Üyelik                           : İnternet Sitesinin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından İnternet Sitesine üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve İMSMARKET tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Kurumsal Üye               : www.imsmarket.com uzantılı İnternet Sitesine üye olan ve İnternet Sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler

İMSMARKET Üyelik Hesabı       : Üyenin İnternet Sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda İMSMARKET’e talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ile İnternet Sitesi üzerinden eriştiği Üyeye özel internet sayfası.

Alıcı                              : İMSMARKET tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan Üye

İMSMARKET Ara Yüzü              : Başta Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve İMSMARKET VERİ TABANI’ndan sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları İMSMARKET’e ait olan tasarımlar içerisinde İnternet Sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları

İMSMARKET Veri Tabanı          : İnternet Sitesi dâhilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği İMSMARKET’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

MADDE-3

İşbu sözleşmenin konusu; İMSMARKET’in oluşturduğu ve işlettiği www.imsmarket.comuzantılı internet sitesinin Üye tarafından, Sözleşme koşullarına uygun olarak kullanılması ile tarafların hak ve yükümlülüklerinden ibarettir. Sözleşme ve ekleri ile İnternet Sitesi içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin İMSMARKET tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İnternet Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin İMSMARKET tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek Üye olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

İnternet Sitesindeyer alan usul, kural ve talimatlar ile bunlarda İMSMARKET tarafından zaman zaman yapılacak değişiklikler (bundan böyle Site Kuralları olarak adlandırılacaktır) de işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve işbu Sözleşme hükümleriyle birlikte uygulanır. Üye, Site Kurallarına ve bunlarda Şirket tarafından yapılacak değişikliklere uymayı da ayrıca beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

Taraflar arasındaki ilişki sadece, Üyenin İnternet Sitesindenyararlanmasından ibaret olup, İMSMARKET ile Üye arasında, bunu aşan hiçbir hukuki ilişki bulunmamaktadır. Bu cümleden olmak üzere, taraflar arasında, alıcı, satıcı, temsilcilik, acente, ticari işler tellallığı, vekâlet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki ilişki mevcut değildir. Üyenin, İMSMARKET tarafından sağlanan İnternet Sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım ve diğer şekillerle ticaret yapması, Taraflar arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan herhangi bir hukuki ilişki oluşturmaz.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

MADDE-4

İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Üye tarafından gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine Üye tarafından verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak ve bir süre tayinine gerek olmaksızın önceden bildirmeksizin istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih bildiriminin İMSMARKET’e ulaştığı ana kadar doğmuş İMSMARKET alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş üyelik aidatlarından iade yapılmaz.

ÜYELİK ŞARTLARI

MADDE-5

5.1. İnternet Sitesine üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve İMSMARKET tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

5.2. İnternet Sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:

                i.         Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,

              ii.         İMSMARKET tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

5.3. İMSMARKET her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İnternet Sitesinde belirtilen kurallara aykırılık halleri veya İMSMARKET bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri halinde İMSMARKET’in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE-6

6.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1. Üye, işbu Sözleşmeyi imzalamaya ve Sözleşmeden kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, İMSMARKET’e verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal İMSMARKET’e bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

6.1.2.Üye, İnternet Sitesine, kendi adına girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağını ve yaptığı her işlemde dürüst, iyi niyetli ve tedbirli ve gerektiğinde basiretli bir tacir gibi davranacağını, İMSMARKET’in ve diğer üyelerin haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını beyan ve taahhüt eder. İMSMARKET, Üye tarafından İMSMARKET’e iletilen veya İnternet Sitesi üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

6.1.3. Üye gönderme, ilan etme, bir link yükleme yoluyla (a) Suç unsuru oluşturmayacağını, kamuyu engellemeyeceğini ve uygulamada olan herhangi bir yasayı çiğnemeyeceğini; (b) Virüs, bozulmuş dosya, Truva atı (Trojan horse), kurt, iptal programcığı, "fare kapanı” (mouse trap) adı verilen birçok pencere açılmasını sağlayarak siteden çıkılmasını engelleyen girişim ya da yazılım gibi bir başkasının bilgisayarının işlevini engelleyici yazılım ve girişimlerde bulunmayacağını; (c) Herhangi bir şahsın mahremiyet hakkına tecavüz edici yanlış, yanıltıcı, onur kırıcı, iftira atıcı, leke sürücü, müstehcen, kaba ya da saldırgan girişimde bulunmayacağını; (d) Üçüncü tarafların dünya çapındaki telif hakkı, tescilli marka, patent ve diğer entelektüel haklarını ihlal etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.1.4.Üye, Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. İnternet Sitesinde, Üyeye ait Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Şifresi ile yapılan her işlem ve her eylem Üye tarafından yapılmış sayılır ve Üyeyi bağlar. İnternet Sitesinde Üye tarafından yapılan veya yapıldığı varsayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Üyeye ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur.

6.1.5.Üye, işbu Sözleşmeden ve İnternet Sitesini kullanarak yaptığı her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masrafları ödeneceğini beyan ve taahhüt eder.

6.1.6.İşbu Sözleşme Üyeye, İnternet Sitesini Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, İMSMARKET’e veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya İnternet Sitesinin içeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Üye, İMSMARKET’in ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan ve taahhüt eder.

6.1.7.Üye, işbu Sözleşmenin ifası sırasında, İMSMARKET, sistem ve sisteme dâhil diğer üyelerle ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşmeyi amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.1.8.Üye, İMSMARKET’in açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Sözleşmeyi veya Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

6.1.9. Üye, İnternet Sitesinde belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

6.1.10. Üye, İMSMARKET’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple, kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.1.11. Üyelerin, İMSMARKET tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla İMSMARKET üyelik hesabına girişte kullandıkları Kullanıcı Adı ve Şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, Kullanıcı Adı ve Şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, İMSMARKET’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

6.1.12. İMSMARKET’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve İnternet Sitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Üyenin, İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Üye, İMSMARKET’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki İnternet Sitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri İnternet Sitesine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İMSMARKET ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri İnternet Sitesi üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı İMSMARKET doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.1.13. İMSMARKET veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen İMSMARKET’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

6.1.14. Üye İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, İMSMARKET’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.1.15.Üye, siteye üye olurken İMSMARKET tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile İMSMARKET hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Üye, söz konusu iletişim tercihlerinin İMSMARKET’in mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye, üye kayıtları tamamlandıktan sonra Bana Özel sayfasındaki Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler. 

6.2. İMSMARKET’in Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1. İMSMARKET, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili İMSMARKET üyelik hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4. maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla, gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; İMSMARKET her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

6.2.2. İMSMARKET, İnternet Sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm İnternet Sitesi kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. İMSMARKET, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, İMSMARKET’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. İMSMARKET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde İMSMARKET tarafından yapabilir. İMSMARKET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

6.2.3. İnternet Sitesi üzerinden, İMSMARKET’in kendi kontrolünde olmayan sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle İMSMARKET tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet Sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İMSMARKET’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.2.4. İMSMARKET, İnternet Sitesinde yer alan Üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini, Üyenin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

6.2.5. İMSMARKET, İnternet Sitesinin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; İMSMARKET bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

6.2.6. İMSMARKET, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge no.lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

MADDE-7

İMSMARKET, İnternet Sitesinde Üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-4 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. İMSMARKET, Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE-8

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu İnternet Sitesi dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu İnternet Sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla, İMSMARKET ara yüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden İMSMARKET’in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) İMSMARKET’e ait ve/veya İMSMARKET tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Üyeler, İMSMARKET hizmetlerini, İMSMARKET bilgilerini ve İMSMARKET’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının İMSMARKET’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" dâhilinde İMSMARKET tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde İMSMARKET’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" dâhilinde İMSMARKET tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde İMSMARKET; İMSMARKET hizmetleri, İMSMARKET bilgileri, İMSMARKET telif haklarına tabi çalışmaları, İMSMARKET ticari markaları, İMSMARKET ticari görünümü veya bu İnternet Sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

İMSMARKET, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda İnternet Sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Bildirimler

Üyeye yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

8.4. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İMSMARKET işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İMSMARKET için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İMSMARKET’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve İMSMARKET’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.6. İMSMARKET Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İMSMARKET’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, İMSMARKET’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. Yürürlük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

KESİNTİSİZ HİZMET

Kaliteli ve profesyonel reklam ürünleri işyerlerinize ve fabrikalarınıza dağıtımını yapmaktadır.
İMS MARKET'te yaklaşık 3000 ürün yelpazeyisle hızlı teslimat ōdeme koşullarınıza
uygun fiyatlandırma ve her zaman müşteri memnuyeti birinci hedef
edinerek faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.